Yêu cầu và vị trí công việc đối với nguồn nhân lực thực hiện BIM tại Việt Nam 

Yêu cầu và vị trí công việc đối với nguồn nhân lực thực hiện BIM tại Việt Nam

Yêu cầu và vị trí công việc đối với nguồn nhân lực thực hiện BIM tại Việt Nam Blog

1.  Đặt vấn đề

Mô hình thông tin công trình (BIM) không còn xa lạ với ngành xây dựng Việt Nam. Sự xuất hiện và ứng dụng của BIM đã tạo ra nhiều điều kiện thuận lợi để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhanh hơn, tốt hơn, có hiệu quả hơn. BIM đã được áp dụng tại một số dự án đầu tư xây dựng ở Việt Nam và sẽ dần trở thành một nội dung không thể thiếu trong việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng, nhất là các dự án lớn và phức tạp.

Để việc áp dụng BIM được thực hiện rộng rãi và có hiệu quả hơn, cần đảm bảo cung cấp đủ cho ngành xây dựng nguồn nhân lực thực hiện BIM. Muốn vậy, ngoài việc thu hút nguồn nhân lực thực hiện BIM từ nước ngoài, các cơ sở đào tạo trong nước cũng phải vào cuộc để đào tạo nguồn nhân lực này. Tuy nhiên, BIM đòi hỏi nhiều chuyên môn, sử dụng nhiều phần mềm, và có nhiều cấp độ áp dụng khác nhau, vì vậy, yêu cầu cho nguồn nhân lực này khá đa dạng. Trên thế giới có một số nghiên cứu, thậm chí một số quốc gia cũng đã có các hướng dẫn được xuất bản đề cập đến các vị trí công việc khác nhau của nhân lực thực hiện BIM, có quốc gia cũng đã có các tài liệu được phát hành, hoặc các khóa đào tạo trong đó chỉ rõ vai trò, vị trí của các loại nhân lực thực hiện các công việc BIM khác nhau. Thực tế là các hướng dẫn và tài liệu này đã đề cập đến nhiều vị trí công việc liên quan đến BIM như kỹ thuật viên BIM (BIM technician) (như ở Mỹ [10], ở Ba Lan [11]), người thực hiện BIM (BIM operator [12]), kỹ thuật viên dựng mô hình BIM (BIM modeller, như ở Malaysia [13], ở Vương quốc Anh [14], ở Mỹ [10], Ba lan [11], …), người điều phối BIM (BIM coordinator) và nhà quản lý BIM (BIM manager), như ở Malaysia [13], ở Vương quốc Anh [14], ở Mỹ [10], ở Ba Lan [11] …, các quốc gia khác nhau có những cách phân chia khác nhau về các vị trí công việc liên quan đến BIM này.

Là một nước đi sau trong việc áp dụng BIM trong ngành xây dựng, Việt Nam đã và đang tham khảo kinh nghiệm từ các quốc gia đi trước về lĩnh vực này, trong đó cả về vấn đề phân chia các vị trí công việc liên quan đến BIM. Tuy nhiên, do các doanh nghiệp Việt Nam tham khảo từ nhiều nguồn khác nhau, học tập từ nhiều quốc gia khác nhau nên vẫn chưa có sự thống nhất trong cách phân chia các vị trí công việc này, đó là thực tế nghiên cứu này đã phát hiện thông qua việc xem xét các tin tuyển dụng nhân sự làm BIM. Bài báo này nghiên cứu thực tế phân chia các vị trí công việc này trong các doanh nghiệp thực hiện BIM ở Việt Nam thông qua nghiên cứu, phân tích các tin tuyển dụng của họ, được thu thập trong thời gian từ tháng 03/2019 đến tháng 08/2019. Bài báo cũng nghiên cứu các yêu cầu đặt ra đối với các vị trí công việc BIM khác nhau trong các tin tuyển dụng trên. Kết quả bài báo cho thấy được yêu cầu và vị trí công việc của nhân lực thực hiện BIM tại Việt Nam, từ đó sẽ là căn cứ để nghiên cứu phát triển các chương trình đào tạo chuyên môn, nâng cấp kỹ năng cho nguồn nhân lực này để phù hợp với yêu cầu thị trường. Mặt khác, kết quả của bài báo cũng có thể là tài liệu tham khảo để các nhà hoạch định chính sách đề xuất các quy định về điều kiện hành nghề, các chứng chỉ năng lực hoạt động cá nhân và tổ chức cho doanh nghiệp thực hiện BIM, nhằm góp phần quản lý và thúc đẩy sự phát triển của thị trường xây dựng Việt Nam một cách phù hợp.

2.  Cách tiếp cận của nghiên cứu

Nghiên cứu này được thực hiện theo cách tiếp cận gồm 3 bước. Bước 1, tiến hành nghiên cứu tổng quan về các vị trí công việc thực hiện BIM trên thế giới và yêu cầu đặt ra đối với các vị trí công việc này. Bước 2, thu thập và phân tích các tin tuyển dụng về nhân sự thực hiện BIM ở Việt Nam, trên cơ sở so sánh với các kết quả nghiên cứu tổng quan đã thực hiện. Bước 3, tổng kết và đánh giá kết quả nghiên cứu để đưa ra kết luận.

Bước 2 có thể phân chia thành 5 bước nhỏ: 1. Xác định các nguồn tin tuyển dụng nguồn nhân lực thực hiện BIM ở Việt Nam, 2. Tiến hành thu thập nội dung các tin tuyển dụng, 3. Thống kê các vị trí công việc liên quan đến BIM xuất hiện trong các tin tuyển dụng; 4. Tổng hợp các yêu cầu công việc cho từng vị trí công việc; và 5. Phân tích danh mục vị trí công việc và các yêu cầu công việc này. Hình 1 thể hiện cách tiếp cận của nghiên cứu.

Hình 1. Cách tiếp cận nghiên cứu

(Nguồn: Nhóm tác giả đề xuất)

Các tin tuyển dụng được thu thập từ các nguồn như mạng xã hội: facebook, các diễn đàn xây dựng, trang đăng tin tuyển dụng uy tín tại Việt Nam như: indeed, LinkedIn, Vietnamworks, … Công việc này được thực hiện từ trong 2 đợt hết tổng cộng 4 tháng để đạt được lượng tin đảm bảo cho phân tích, với số lượng bài đăng tuyển dụng thu thập được là 106 tin. Nghiên cứu sử dụng phần mềm Phân tích định tính NVivo để mã hóa các yêu cầu, nhập liệu vào phần mềm và thống kê tần suất xuất hiện của chúng.

3.  Tổng quan về các vị trí công việc liên quan đến BIM và các vai trò của các vị trí công việc này

Có rất nhiều chức danh công việc liên quan đến BIM đang được sử dụng trên thế giới. Một nghiên cứu của Miyoung Uhm và cộng sự [6] đã tìm được 35 loại chức danh công việc. Sau đó, 35 loại công việc được chia thành 8 loại công việc bằng cách phân tích mối quan hệ giữa các chức danh công việc, đó là Quản lý dự án BIM, Nhà điều hành BIM, Nhà điều phối BIM, Chủ trì thiết kế, Quản lý BIM, Người thiết kế BIM, người điều phối cơ điện BIM và Kỹ thuật viên BIM (BIM project manager, director, BIM coordinator, senior architect, BIM manager, BIM designer, BIM MEP coordinator, and BIM technician). Một số nghiên cứu khác cũng đề xuất một phân loại cho các công việc BIM. Chẳng hạn Joseph đã phân loại các vị trí BIM thành 7 loại dựa vào kinh nghiệm của mình: quản lý BIM (BIM manager), Kỹ thuật viên dựng mô hình BIM (BIM Modeller), người phân tích BIM (BIM analyst), người phát triển phần mềm BIM (BIM application developer - BIM software developer), chuyên gia về mô hình BIM (BIM modeling specialist), người thúc đẩy BIM (BIM facilitator), tư vấn BIM (BIM consultant), và nhà nghiên cứu BIM (BIM researcher) [6].  Các tiêu đề công việc BIM được nhóm lại bằng cách triển khai theo lý thuyết, phân tích nhiệm vụ, vai trò, yêu cầu cho từng vị trí. Bài báo này nghiên cứu cụ thể cho 3 vị trí không thể thiếu trong một dự án có sử dụng BIM: BIM Manager (Nhà quản lý BIM), BIM Coordinator (Nhà điều phối BIM), BIM Modeller (Kỹ thuật viên dựng mô hình BIM). Bài báo này sẽ sử dụng các chức danh bằng tiếng Anh nhằm mục đích để tránh gây hiểu lầm cho người đọc về chức năng của từng vị trí.

BIM Manager, BIM Coordinator, BIM Modeller theo thông lệ là những tên gọi cho các vị trí công việc tại các công ty xây dựng có ứng dụng công nghệ BIM. Họ đảm đương những công việc khác nhau, tuy nhiên đều chung mục đích là giúp đơn vị thực hiện thành công BIM trong các dự án đầu tư xây dựng mà đơn vị họ tham  gia. Hình 2 thể hiện nhiệm vụ của các vai trò khác nhau trong việc thực hiện BIM.

 

Vai trò

Lập chiến lược

Quản lý

Sản xuất

Đưa ra mục tiêu của công ty

Nghiên cứu

Đưa ra uy trình + Ưu tiên thực hiện

Thiết lập tiêu chuẩn

Thực hiện

Đào tạo

Lên kế hoạch thực hiện

Kiểm tra mô hình

Phối hợp các bộ môn

Thiết lập nội dung

Mô hình hóa

Đưa ra các bản vẽ sản phầm

BIM Manager

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

N

N

N

N

Coordinator

N

N

N

N

N

Y

Y

Y

Y

Y

Y

N

Modeller

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Y

Y

Y

 

Hình 2. Ma trận nhiệm vụ (Nguồn: [8])

* BIM Manager

BIM Manager (Quản lý BIM) - đóng vai trò quản lý quá trình triển khai BIM trong dự án xây dựng hoặc trong tổ chức (đôi khi được gọi với tên gọi khác là Project BIM Manager). Trách nhiệm của BIM manager thường là thiết lập và quản lý quy trình triển khai BIM, tổ chức các công việc, đưa ra các hướng dẫn phù hợp và giám sát việc thực hiện để đảm bảo các mục tiêu BIM trong dự án xây dựng được hoàn thành một cách hiệu quả. Ở cấp độ tổ chức, họ còn có khả năng tham mưu cho ban lãnh đạo trong việc xây dựng lộ trình cũng như lập kế hoạch chi tiết để triển khai ứng dụng BIM trong doanh nghiệp. BIM manager thường xuất phát với nền tảng kiến thức và nhiều kinh nghiệm về một chuyên môn riêng biệt như kiến trúc, kết cấu hoặc cơ điện (MEP). Họ cũng có thể có nền tảng vững về phần mềm BIM nhưng trên thực tế trách nhiệm của BIM manager ở nhiều doanh nghiệp không yêu cầu họ phải sử dụng nhiều các công cụ này. Đa phần thế mạnh của họ là hiểu biết rộng và có kinh nghiệm về nhiều mảng khác nhau trong quá trình thiết kế, thi công, đặc biệt là hiểu biết về quy trình và năng lực giao thiệp để quản lý các quy trình và con người tham gia trong dự án [7].

* BIM coordinator

BIM Coordinator (Điều phối BIM) - một số tên gọi khác như Model Manager, Modeling Leader, BIM Leader, đóng vai trò khá rộng tuỳ thuộc vào loại công việc mà vị trí này đảm trách. Các trách nhiệm của BIM coordinator bao gồm hỗ trợ xây dựng và quản lý việc thực hiện BIM trong các dự án; điều phối việc trao đổi mô hình và đảm bảo chất lượng của các mô hình thông tin; đảm bảo rằng các mô hình thông tin phù hợp với các mục tiêu được đặt ra. Họ có thể triển khai các ứng dụng BIM như kiểm tra xung đột giữa các bộ môn, điều phối việc triển khai BIM. BIM coordinator có khả năng sử dụng các phần mềm BIM khá tốt, kỹ năng xử lý vấn để nảy sinh trong quá trình triển khai các ứng dụng BIM và kỹ năng giao tiếp tốt để quản lý con người trong nhóm dự án. Hầu như tất cả BIM Coordinator đều xuất thân với chuyên môn trong ngành xây dựng và đã có kinh nghiệm tham gia các dự án xây dựng ở một hoặc nhiều vị trí khác nhau. Cũng giống như Modeller, vị trí BIM Coordinator thường được chuyên biệt hoá theo bộ môn [7].

* BIM Modeller

Chức năng của BIM Modeller (Kỹ thuật viên dựng mô hình BIM) là tạo, phát triển và xuất ra bản vẽ 2D từ các mô hình BIM [1].

BIM Modeller có thể giữ vị trí của họa viên (draftsperson), nhưng không phải tất cả chuyên gia CAD (CAD Specialist) sẽ trở thành BIM Modeller, vì những người dùng CAD có kinh nghiệm hơn lại thường rất không hứng thú với việc thay đổi [3]. Ngoài ra, điều dễ hiểu là BIM Modeller có khả năng chuyển sang vai trò của BIM Manager [4] trong sự phát triển về nghề nghiệp của họ.

BIM Modeller có thể có các tên gọi khác phụ thuộc vào nhiệm vụ chính trong công việc của họ: kỹ thuật viên dựng hình 3D (3D Modeller), kỹ thuật viên mô hình hóa chi phí (Cost Modeller), kỹ thuật viên dựng mô hình theo trình tự (Sequencing Modeller) và kỹ thuật viên dựng chi tiết mô hình (Detailing Modeller) [5] hay BIM Operator [4]. Kỹ thuật viên dựng hình 3D tạo ra các mô hình BIM làm việc theo nhóm để phát triển từng phần khác nhau của mô hình. Kỹ thuật viên mô hình hóa chi phí thêm thông tin về quy trình thi công và nguồn lực cần thiết. Kỹ thuật viên dựng mô hình theo trình tự thêm các giai đoạn vào tài nguyên và tạo ra một tệp giai đoạn dựa trên cơ sở quy hoạch được cung cấp bởi tổng thầu [5]. Kỹ thuật viên dựng chi tiết mô hình phát triển thiết kế cơ điện (MEP) hoặc hệ thống thông gió và điều hòa không khí (HVAC) [9].

Các hoạt động vẽ, thiết kế, chi tiết, định cỡ, xác minh, ghi chép và thể hiện chi tiết trong quá trình thiết kế sẽ phải gắn với mô hình được mô hình hóa. Do đó, một BIM Modeller phải có kiến thức về quy trình thiết kế, với BIM họ phải “thiết kế”. Tuy nhiên, việc sử dụng BIM cho xuất khối lượng và lên kế hoạch chi phí không nhất thiết đưa đến thay đổi trong mô tả công việc của dự toán: Người làm các công việc liên quan đến quản lý chi phí không phải trở thành một kỹ thuật viên dựng mô hình 3D [2] mà chỉ được yêu cầu hướng dẫn những người dựng mô hình về những gì cần chi tiết, để trích xuất khối lượng chính xác.

4.  Yêu cầu tuyển dụng các vị trí công việc trong đội ngũ nhân lực BIM ở Việt Nam

Với 106 tin tuyển dụng nhân sự BIM tại Việt Nam đã thu thập được (nhóm nghiên cứu  thu thập tất cả các tin tuyển dụng có liên quan đến BIM trên các kênh tuyển dụng đã nhắc đến ở trên), sau khi loại bỏ các tin tuyển dụng bị trùng lặp hoặc có mô tả công việc sơ sài, nhóm nghiên cứu tiến hành phân tích 90 tin tuyển dụng (xem Bảng 1).

Bảng 1. Bảng 1. Số lượng tuyển dụng từng vị trí trong mẫu nghiên cứu

STT

Vị trí

Số lượng tin tuyển dụng

1

BIM Modeller

33

2

BIM Coordinator

37

3

BIM Manager

20

 

 

Một cách ngẫu nhiên, số lượng tin tuyển dụng nhân sự ở vị trí BIM Modeller cũng gần xấp xỉ số lượng tin tuyển dụng BIM Coordinator, tuy nhiên số lượng BIM Modeller được tuyển trong 1 tin bao giờ cũng nhiều hơn số lượng BIM Coordinator. Số lượng tin tuyển dụng BIM Manager ít hơn một cách tương đối. Dựa vào số lượng và chất lượng tin tuyển dụng thu thập được, nhận thấy càng về sau thì nhu cầu tuyển dụng BIM Manager càng tăng, mức độ chi tiết trong mô tả công việc và yêu cầu kinh nghiệm càng chi tiết. 90 tin tuyển dụng thu thập được ở 3 thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, với tỷ lệ được thể hiện trong Hình 3.

Hình 3. Số lượng tin tuyển dụng thu thập được

Có thể thấy, thị trường BIM ở Miền Nam nhộn nhịp hơn so với Miền Bắc và Miền Trung, vì số lượng tin tuyển  dụng nhân sự làm BIM ở miền Nam gấp 4 lần ở Hà Nội và gấp đến 19 lần ở Đà Nẵng.

4.1.  Yêu cầu đối với từng vị trí công việc của nhân lực BIM

* BIM Modeller

Trong các tin tuyển dụng, BIM Modeller được gọi với nhiều tên gọi khác nhau như: Revit Modeller, kỹ sư triển khai bản vẽ thi công, nhân viên thiết kế BIM, …

Qua phân tích 37 tin tuyển dụng thu thập được cho vị trí BIM Modeller tại Việt Nam thì công việc chủ yếu được đề cập đến của họ là dựng mô hình 3D, triển khai hồ sơ thiết kế, phối hợp với các bên liên quan để thực hiện công việc (Bảng 2).

Đúng như cái tên của nó, việc dựng mô hình là trách nhiệm hàng đầu của BIM Modeller, ngoài ra một số tin còn yêu cầu một số công việc như: kiểm tra xung đột, tính toán khối lượng, xuất khối lượng từ mô hình. Ngoài ra BIM Modeller ở một số tin còn đề xuất một số nhiệm vụ khác như đảm bảo tiến độ, đảm bảo chất lượng mô hình, kiểm tra xung đột, tạo family, phối hợp mô hình giữa các bộ môn. Nhiệm vụ chính của các BIM Modeller được các nhà tuyển dụng yêu cầu và tần suất xuất hiện của yêu cầu trong tin tuyển dụng được mã hóa bằng phần mềm Phân tích định tính NVivo và được thể hiện trong Bảng 2. Bảng gồm có 3 cột, cột Name là các công việc được thống kê từ các tin tuyển dụng (thuật ngữ của phần mềm gọi là Node - các nội dung đã được mã hóa), Sources là số lượng nguồn của tài liệu phân tích, trong nghiên cứu này chỉ có 1 nguồn là từ kết quả khảo sát các tin tuyển dụng, References là Số lượng nhiệm vụ lặp lại được thống kê từ các tin tuyển dụng.

 

Bảng 2. Nhiệm vụ của BIM Modeller thể hiện trong các tin tuyển dụng

Như vậy, hai công việc chính của BIM Modeler xác định qua các tin tuyển dụng là dựng mô hình 3D và triển khai hồ sơ thiết kế, điều này giống với nhiệm vụ của BIM Modeler đã được phân tích ở mục 3.

* BIM Coordinator

Bảng 3 thể hiện các nhiệm vụ của BIM Coordinator theo yêu cầu của các doanh nghiệp xây dựng tại Việt Nam hiện nay. Những mô tả công việc thường được đề cập tới trong các tin tuyển dụng cho vị trí này là phối hợp mô hình giữa các bộ môn, kiểm tra xung đột và báo cáo, kiểm soát mô hình, hỗ trợ giám đốc và quản lý dự án, … Tuy nhiên, nhóm tác giả nhận thấy một số vai trò của BIM Modeller được đề cập đến ở phần trước cũng được xuất hiện ở mô tả cho vị trí BIM Coordinator và ngược lại, một số vai trò của BIM Modeller cũng có trong mô tả công việc của BIM Coordinator. Đó cũng là thông lệ quốc tế, bởi như thể hiện trong Hình 2, công việc của BIM Modeller và BIM Coordinator có sự trùng lặp về phạm vi.

 

 

Bảng 3. Nhiệm vụ của BIM Coordinator thể hiện trong các tin tuyển dụng

* BIM Manager

BIM Manager là những thành viên chủ chốt trong bộ máy thực hiện BIM của doanh nghiệp, ứng dụng và phát triển công nghệ BIM cho doanh nghiệp. Các nhà quản lý này cần phải nhận thức tầm quan trọng của công nghệ BIM, và họ phải biết làm thế nào và khi nào thì áp dụng quy trình làm việc BIM cho dự án khác nhau của đơn vị mình. Nhiệm vụ chính của BIM Manager là quản lý và phát triển ứng dụng BIM, đảm bảo luồng thông tin của các bên trong dự án, đào tạo BIM cho nhân viên trong công ty. Ở đây cũng có một số công việc được cho là nhiệm vụ của BIM Coordinator mà BIM Manager có sự giao thoa như dựng mô hình 3D, phối hợp mô hình và kiểm tra xung đột giữa các bộ môn. Như vậy, các công việc cơ bản của BIM Manager của các doanh nghiệp xây dựng tại Việt Nam hiện tại gần giống với những chức năng cơ bản của vị trí này đã được phân tích ở trên. Bảng 4 thể hiện chi tiết các yêu cầu đối với vị trí BIM Manager được tổng hợp từ các tin tuyển dụng.

Bảng 4. Nhiệm vụ của BIM Manager thể hiện trong các tin tuyển dụng

4.2.  Yêu cầu về năng lực cho công việc BIM

Năng lực cho các công việc BIM được chia thành 3 nhóm chính là kinh nghiệm, khả năng sử dụng phần mềm và các năng lực khác. Để thống kê tần suất xuất hiện nhiều nhất của từ trong các tin tuyển dụng bằng phần mềm Phân tích định tính NVivo, nhóm tác giả tiến hành dịch các tin tuyển dụng bằng tiếng Việt sang tiếng Anh và nhập dữ liệu cho từng vị trí công việc để phần mềm tiến hành thống kê tần suất xuất hiện của từ và xuất ra dưới dạng ảnh. Các Hình 4, 5, 6 tóm tắt kết quả về yêu cầu năng lực của nhân sự thực hiện công việc BIM của BIM Modeller, BIM Coordinator, BIM Manager. Bất kể loại công việc BIM nào, tất cả các công việc BIM đều yêu cầu kiến thức về kỹ thuật và công nghệ, giáo dục liên quan đến kỹ thuật, kỹ năng nói, khả năng làm việc tương tác với máy tính, khả năng thiết lập, duy trì các mối quan hệ cá nhân và kinh nghiệm làm việc liên quan đến BIM. Kinh nghiệm (experience) và phần mềm (software) là 2 từ được nhắc đến ở hầu hết các tin tuyển dụng. Tùy vào vị trí công việc của người làm BIM mà yêu cầu về số năm kinh nghiệm liên quan đến công việc và phần mềm sử dụng là khác nhau. Như được minh họa trong các hình vẽ (Hình 4, Hình 5) một BIM Modeller và BIM Coordinator được yêu cầu cần biết sử dụng Revit (là phần mềm thiết kế, thể hiện mô hình được nghiên cứu và phát triển bởi hãng Autodesk) còn BIM Manager lại được yêu cầu cần phải biết sử dụng phần mềm Navisworks của Autodesk (một phần mềm hỗ trợ công tác kiểm soát các sản phẩm đầu ra của nhiệm vụ thiết kế hay công trình xây dựng, công cụ chính xác giúp cộng tác, điều phối và trao đổi thông tin công việc thực sự hiệu quả hơn).

Về yêu cầu kinh nghiệm làm việc ở các vị trí tương tự, một BIM Modeller yêu cầu trung bình 2,1 năm kinh nghiệm; BIM Coordinator được yêu cầu trung bình 3,1 năm; và với BIM Manager là 3,4 năm kinh nghiệm.

Ngoài ra, các nhân sự làm BIM còn được yêu cầu về các kỹ năng khác như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, ngoại ngữ, đặc biệt là kỹ năng lãnh đạo và kỹ năng quản lý khá được chú trọng ở BIM Manager. Bằng cấp đại học được yêu cầu trong đa số các tin tuyển dụng cho cả 3 vị trí cho thấy kiến thức của người làm BIM được yêu cầu khá cao.

Hình 4. Yêu cầu năng lực của BIM Modeller

Hình 5. Yêu cầu năng lực của BIM Coordinator

Hình 6. Yêu cầu năng lực của BIM Manager

5.  Kết luận

Qua phân tích nhiệm vụ của các vị trí BIM theo lý thuyết và thực tế được mô tả trong các tin tuyển dụng BIM cho thấy các doanh nghiệp ở Việt Nam đã bước đầu áp dụng BIM và nắm được vai trò cơ bản của các vị trí của người làm BIM cần có trong tổ chức. Mặc dù vậy, ngay tên gọi của các vị trí cũng chưa có sự thống nhất. Mặt khác, nhiệm vụ kỳ vọng của các vị trí cũng thay đổi khá nhiều theo đơn vị tuyển dụng, từ đó dẫn đến yêu cầu về kỹ năng, năng lực cũng khác nhau khá nhiều. Từ thực tế đó, rất cần có sự thống nhất về vị trí, mô tả công việc cơ bản cũng như yêu cầu tối thiểu đối với lực lượng nhân sự làm BIM này. Về vĩ mô, sự thống nhất này sẽ góp phần đảm bảo việc áp dụng BIM nói chung trong ngành xây dựng nước ta phổ biến hơn; về vi mô, sẽ giúp các doanh nghiệp tham gia vào một dự án đầu tư xây dựng cụ thể phối hợp, trao đổi thông tin trong nội bộ doanh nghiệp và giữa các doanh nghiệp với nhau tốt hơn, mà sự phối hợp là nền tảng của việc áp dụng BIM thành công vào các dự án. Nhiệm vụ này có thể do các hiệp hội nghề nghiệp cùng phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, đặt nền tảng cho việc cấp chứng chỉ hành nghề về BIM.

(Theo Tạp chí Kinh tế xây dựng số 02/2020)

  • Chia sẻ