Bộ Xây dựng ban hành Nghị định số 12/2021/TT-BXD về việc ban hành định mức xây dựng 

Bộ Xây dựng ban hành Nghị định số 12/2021/TT-BXD về việc ban hành định mức xây dựng

Bộ Xây dựng ban hành Nghị định số 12/2021/TT-BXD về việc ban hành định mức xây dựng Blog

Ngày 31 tháng 8 năm 2021 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 12/2021/TT-BXD về việc ban hành định mức xây dựng. Các tập định mức dự toán xây dựng công trình mới ban hành gồm:

Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình
Định mức dự toán xây dựng công trình
Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình
Định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ
Định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng
Định mức sử dụng vật liệu xây dựng
Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

Trong đó Thông tư ban hành định mức xây dựng có quy định tại Phụ lục 8: Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
Trường hợp dự án, công trình, gói thầu có yêu cầu áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong quá trình lập dự án, thiết kế, giám sát thi công, quản lý dự án thì chi phí áp dụng BIM xác định bằng dự toán chi phí nhưng không quá 50% chi phí thiết kế xác định theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Tải về Thông tư 12/2021/TT-BXD: https://bit.ly/3jKX36C

  • Chia sẻ