Thư viện

Quyết định Hướng dẫn tạm thời áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong giai đoạn thí điểm

Quyết định Hướng dẫn tạm thời áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong giai đoạn thí điểm

Ngày 11/10/2017, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1057/QĐ-BXD về việc công bố Hướng dẫn tạm thời áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong giai đoạn thí điểm để các cơ quan, tổ chức có liên quan sử dụng trong quá trình thực hiện.

Quyết định công bố chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong giai đoạn thí điểm

Quyết định công bố chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong giai đoạn thí điểm

Ngày 11/10/2017, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1056/QĐ-BXD về việc công bố chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong giai đoạn thí điểm để các cơ quan, tổ chức có liên quan sử dụng trong quá trình thực hiện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các nội dung theo chuyên đề về BIM.

Dự án áp dụng BIM tại Việt Nam: Vietinbank Tower

Dự án áp dụng BIM tại Việt Nam: Vietinbank Tower

Dự án áp dụng BIM tại Việt Nam: Vietinbank Tower