Ban Chỉ đạo

Quyết định thành lập BCĐ thực hiện Đề án áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình

Quyết định thành lập BCĐ thực hiện Đề án áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình

Ngày 21/3/2017, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã ký quyết định số 203/QĐ-BXD về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình gồm các ông bà có tên sau đây: