Viện Kinh tế xây dựng

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo BIM

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo BIM

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo BIM đã được quy định trong Quy chế hoạt động kèm theo Quyết định số 379/QĐ-BCĐBIM ngày 28/4/2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình về Ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo. Theo đó:

Hội thảo Ứng dụng BIM trong thiết kế, xây dựng và vận hành công trình (02-08-2016)

Hội thảo Ứng dụng BIM trong thiết kế, xây dựng và vận hành công trình (02-08-2016)

Hội thảo "Ứng dụng BIM trong thiết kế, xây dựng và vận hành công trình". (02-08-2016)