Online BIM events - NR24: OpenBIM và lựa chọn hệ thống tiêu chuẩn quốc tế 

Online BIM events - NR24: OpenBIM và lựa chọn hệ thống tiêu chuẩn quốc tế

Online BIM events - NR24: OpenBIM và lựa chọn hệ thống tiêu chuẩn quốc tế Blog
Sự kiên thứ 24 trong chuỗi OBE sẽ được tổ chức vào 14h thứ 6 ngày 06/11/2020 với các nội dung xoay quanh OpenBIM và hệ thống các tiêu chuẩn quốc tế.

Nội dung chương trình:

  1. Tầm quan trọng của việc có các tiêu chuẩn thống nhất trên toàn cầu.
  2. Làm thế nào để áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế.
  3. Tầm quan trọng của openBIM trong việc tiêu chuẩn hóa quốc tế
  4. Mối quan hệ giữa các bên liên quan.
  5. Theo dõi và hỗ trợ của buildingSMART.

 

Video chương trình:

  • Chia sẻ