BIM Việt Nam 

BIM đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế trong thời gian từ năm 2017 - 2020

Dự án khác

BIM đã tư vấn, triển khai nhiều dự án lớn và quan trọng trên lảnh thổ Việt nam.