Giới thiệu hội thảo "Triển khai áp dụng BIM trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình”

Ngày 22/12/2016, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2500/QĐ-TTg phê duyệt Đề án áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình. Theo đó có giao nhiệm vụ cho Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện.

Hội thảo Ứng dụng BIM trong thiết kế, xây dựng và vận hành công trình (02-08-2016)

Hội thảo "Ứng dụng BIM trong thiết kế, xây dựng và vận hành công trình". (02-08-2016)